loader image

Co nas wyróżnia?

Naszym głównym celem jest stworzenie placówki, w której rozwój dzieci będzie procesem naturalnym. Trudno wyobrazić sobie wspanialszy rozwojowo wiek niż ten przedszkolny. Nigdy później dzieci nie uczą się tak szybko i z tak ogromnym entuzjazmem.

W naszej pracy wykorzystujemy naturalną potrzebę dziecka do eksperymentowania, badania, doświadczania. To właśnie te dziecięce cechy stały się inspiracją do stworzenia autorskiego projektu „Mały Einstein”, w którym świat małych doświadczeń i odkryć spotyka się ze światem prawdziwym. Nie opowiadamy naszym dzieciom, jak wygląda autobus, zabieramy nasze dzieci na wycieczkę autobusem. Razem z dziećmi poszukujemy odpowiedzi pokazując im, w jak różnoraki sposób można sobie poradzić w wielu życiowych sytuacjach.

Naszym działaniom zawsze towarzyszy muzyka i własne doświadczenia. Nasze dzieci uczymy systematyczności i wytrwałości, a nauka języków obcych w naturalny sposób otwiera naszym dzieciom okno na świat…

Języki?

Dzieci kochają się uczyć. Dlatego też należy jak najszerzej wykorzystać ten jakże chłonny okres życia dziecka i wyposażyć je w bagaż umiejętności i zdolności, które w przyszłości na pewno przysłużą się do osiągania przez dziecko wyższych stadiów rozwojowych. Podczas nauki dziecko nieświadomie nabiera i utrwala w sobie cechy takie jak: systematyczność, wytrwałość i pracowitość.

Naszą inspirację w edukacji najmłodszych stanowią założenia japońskiego pedagoga S. Suzuki, według którego każdy człowiek rodzi się obdarowany zdolnościami, natomiast sam talent nie jest wrodzony. Rozwija się on w sprzyjających warunkach: akceptacji, pochwał, radości bliskich, a przede wszystkim aplauzu rodziców. Suzuki zachwycił się fenomenem języka ojczystego, ten naturalny, prosty sposób stanowi podstawę jego pedagogiki.

W procesie tym podstawowymi elementami jest ćwiczenie słuchu i pamięci poprzez wielokrotność powtórzeń. Rozwijanie tych kompetencji przekłada się na statystycznie udowodnione sukcesy zarówno w szkole, jak i w życiu społecznym. Idealnym środowiskiem do ćwiczenia pamięci oraz słuchu jest środowisko języka ojczystego. Odpowiednio dobrana ćwiczenia rozwija słuch, co w znakomity sposób przygotowuje umysł dziecka do nauki języków obcych.

Rodzic w Przedszkolu

W naszym przedszkolu współtwórcami sukcesów dzieci są ich rodzice. Bez nich ten rodzaj edukacji nie byłby możliwy. Dlatego nasza oferta skierowana jest do rodziców świadomie wychowujących swoje dzieci. Rodzic aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola.

Nasz rodzic – to nie rodzic obojętny, oddający dziecko placówkom na wychowanie – to rodzic, który w naszym przedszkolu również będzie uczestniczył aktywnie w procesie edukacji własnego dziecka poprzez udział w organizowanych warsztatach, imprezach, spotkaniach.

Naszymi założeniami są:

 • Skuteczna komunikacja z przedszkolem i profesjonalne wsparcie w monitorowaniu rozwoju dziecka
 • Przyjazna, pełna zaufania atmosferę między przedszkolem, a rodzicami
 • Zajęcia otwarte
 • Zajęcia adaptacyjne przygotowujące dziecko do uczęszczania do przedszkola
 • Warsztaty dla rodziców z logopedą
 • Konsultacje z psychologiem oraz logopedą
 • Nowoczesny sposób kontaktu z przedszkolem (za pomocą internetowej platformy informacyjnej)
 • Kadra pedagogiczna jest kompetentna i doświadczona, a jej pracę stale kontroluje dyrektor pedagogiczny
 • Rozumieć indywidualne potrzeby każdego dziecka i pomagać mu ukierunkować własny rozwój zgodnie z wrodzonym potencjałem
 • Promować tolerancję, uczyć umiejętnego współżycia z grupą, wrażliwości i empatii
 • Cały personel przedszkola zna i przestrzega praw dziecka, oraz jest przeszkolony w zakresie pierwszej pomocy i BHP

Posiadamy wspaniałą infrastrukturę:

PRZEDSZKOLE MIESCI SIĘ W NOWYM BUDYNKU pomieszczenia spełniają wszystkie wymagane warunki techniczno – budowlane, zapewniający dzieciom najwyższe bezpieczeństwo

 • doskonale wyposażone i starannie urządzone sale dydaktyczne (o powierzchni minimum 30 m2)
 • zdrowe i świeże jedzenie
 • ogród oraz nowoczesny plac zabaw spełniający wszystkie wymogi bezpieczeństwa
Wszystko za 1 zł:

Zapewniamy dzieciom profesjonalną i ciekawą ofertę

 • świetna zabawa
 • realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego (zgodnej z MEN)
 • nacisk na rozwój kreatywności oraz zdolności językowych, muzycznych i plastycznych dziecka
 • nauka umiejętności życia w grupie, nawiązywania przyjaźni i niesienia pomocy
 • profesjonalna i nowoczesna kadra pedagogiczna, którą stanowią nauczyciele z misją, dbający o ciągłe poszerzanie wiedzy na temat rozwoju małego dziecka, oraz podnoszenie własnych kwakifikacji
 • opieka psychologiczna i logopedyczna
 • bardzo dobre przygotowanie dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole
 • zajęcia dodatkowe (np. angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna)
 • atrakcyjny i bogaty program roku przedszkolnego (wycieczki, pikniki, spektakle, koncerty, etc.)
 • najnowsze, dostępne na rynku pomoce dydaktyczne, zabawki i literaturę

Misja Przedszkola

Wychodzimy naprzeciw potrzebom znalezienia placówki, która w sposób kompletny i wszechstronny pokierowałaby rozwojem Państwa dziecka.
Wspomagamy i ukierunkowujemy rozwój najmłodszych zgodnie z ich wrodzonym potencjałem, do każdego dziecka podchodząc indywidualnie. Tworzymy warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci, dbając o rozwój ich inteligencji wielorakich (wg Gardnera, Marii Montessori).
Czujemy się odpowiedzialni za jakość codziennego życia wszystkich dzieci:

Chcemy, aby nasz przedszkolak miał poczucie, że jego życie jest ciekawe i… prawdziwe. Dziecko jest zatem włączane w zajęcia które są sensowne, atrakcyjne i absorbujące, a które nie ograniczają się jedynie do imperatywu rozbawienia. Działania i przeżycia dzieci nie powinny być sztuczne, zmyślone i niepoważne, lecz takie, dzięki którym zaczną one postrzegać swoje życie jako autentyczne, wartościowe i satysfakcjonujące.

Chcemy nieść dzieciom pomoc w rozumieniu ich doświadczeń. Rozumienie to zaczyna kształtować się od urodzenia, i jest procesem trwającym całe życie. Należy dzieciom pomagać w lepszym, doskonalszym i pełniejszym rozumieniu ich własnego świata, a także świata innych ludzi i istot żywych w ich otoczeniu. Dzieci powinny wiedzieć, co inne stworzenia robią i dlaczego, co odczuwają i jak się czują, skąd pochodzą ludzie i rzeczy, jak rzeczy powstają i funkcjonują.

Chcemy dać dzieciom autorytet dorosłych, którzy akceptują swoją pozycję wynikającą z większego doświadczenia, wiedzy i mądrości. Konstruktywny i mądry autorytet ma znaczącą władzę nad życiem dziecka, ale nie przestaje okazywać mu ciepła, wsparcia i zachęty. Jednocześnie jasno i spokojnie stawia oraz wyjaśnia nieprzekraczalne granice. Taki autorytet dorosłego, który traktuje dziecko z szacunkiem, licząc się z jego odczuciami i pomysłami, jest dziecku bardzo potrzebny.

Jesteśmy przedszkolem, w którym wszyscy pracują dla dobra najmłodszych, w którym wychowawcy są przede wszystkim ich rzecznikami. Dobro dziecka jest dla nas najważniejsze. Towarzyszymy rodzicom w procesach wychowywania, a naszym priorytetem jest nieustanne stawianie pytania: „czy takie działanie będzie dobre dla dziecka?” Szukamy na nie odpowiedzi wspólnie, wykorzystując wiedzę specjalistów i doświadczenie pedagogów oraz wsparcie i współpracę najbliższej rodziny dziecka. Wszystko to by nasi wychowankowie czuli się bezpieczni, czerpali nieustającą radość i satysfakcję z przebywania w przedszkolu, i wspaniale rozwijali się intelektualnie, emocjonalnie oraz psycho –ruchowo.

Wizja Przedszkolaka

Zrobimy wszystko by Twoje dziecko było radosne, czuło się akceptowane i bezpieczne, oraz by wspaniale się rozwijało.

Chcemy być placówką edukacyjną:

 • najwyższej jakości: nowoczesną, innowacyjną i aktywną w ogólnopolskiej oświacie
 • w której rodzice mogą być aktywnymi współautorami życia przedszkolnego
 • która intensywnie wspomaga rodziców w wychowywaniu dziecka, służy radą i pomocą, dostarcza narzędzi i metod pomocnych w pracy i zabawie z dzieckiem
 • która pracuje z najlepszymi pedagogami i dba o ich ciągły rozwój, oraz opiera  metody wychowawcze na aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii rozwoju
 • która troszczy się o każdego pracownika placówki, aby przedszkole Na Strumykowej było dla nich wszystkich przyjaznym miejscem pracy

DROGI RODZICU, JEŚLI PRAGNIESZ, BY TWOJE DZIECKO:

 • rozwijało swoje indywidualne zdolności i kreatywność
 • przebywało w przyjaznej, serdecznej i twórczej atmosferze, pełnej akceptacji i szacunku dla jego indywidualności
 • miało w nauczycielu pomocnika i towarzysza na drodze rozwoju
 • budowało optymalne poczucie własnej wartości
 • rozwijało samodzielność myślenia i działania
 • kształtowało w sobie umiejętności społeczne
 • poznawało wartości uniwersalne takie jak: dobro, piękno, prawda, miłość, tolerancja

ZAPRASZAMY DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA KRAINA PRZEDSZKOLAKA

Historia Aukcji import aut z usa